მარტა აფხაზავას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

მარტა აფხაზავას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020 წლის 1 ივნისს 17:00 საათზე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში შედგება  მარტა აფხაზავას სადისერტაციო ნაშრომის „ტკივილის შეგრძნების ინდივიდურ განსხვავებათა რეცეპტორული, ჰორმონული და ფსიქოფიზიოლოგიური კორელატები“  საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. 

სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა შედგება დისტანციურ რეჟიმში მითითებულ ბმულზე:

https://meet.google.com/hva-kssq-wsk