ნათია ცაგარელის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნათია ცაგარელის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2021 წლის 5 მარტს 17:00 საათზე, შედგება ნათია ცაგარელის სადისერტაციო ნაშრომის „ოპიოდური და კანაბინოიდური სისტემების როლი ტკივილის მოდულაციაში თავის ტვინის ლიმბურ სტრუქტურებში“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ირინე კვაჭაძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

ნანა წიკლაური-ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი; 

ექსპერტები: ნიკოლოზ გონგაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

მაკრინე მირზიკაშვილი - ასისტენტ  პროფესორი, თსსუ; 

თამარ დომიანიძე  - მთავარი მეცნ.-თანამშრომელი, ივ. ბერიტაშვილის  ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი.

დისერტაციის დაცვა გაიმართება დისტანციურ რეჟიმში მითითებულ ლინკზე https://meet.google.com/bva-ekcp-eud