ნანა კიკალიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნანა კიკალიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020 წლის 01 ივლისს 16:00 საათზე შედგება ნანა კიკალიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „ენდომეტრიუმის ჰიპერპლაზია-დისპლაზია-ადენოკარცინომის პროლიფერაციულ/ღეროვანუჯრედოვანი ინდექსი და ფენოტიპური თავისებურებები“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: რიმა ბერიაშვილი – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

ექსპერტები: რევაზ კაპანაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; გიორგი თევდორაშვილი - მედიცინის  დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი; ომარ ხარძეიშვილი  - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

საჯარო დაცვა შედგება ონლაინ რეჟიმში.