ნანა მგალობლიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნანა მგალობლიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2018 წლის 27 დეკემბერს 16–00 საათზე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას ქ.№33) სააქტო დარბაზში შედგება ნანა მგალობლიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის  „ამოსუნთქული აზოტის ოქსიდის განსაზღვრის პათოფიზიოლოგიური და კლინიკური მნიშვნელობის შეფასება ბრონქული ასთმის დროს“ საჯარო დაცვა, მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: მაია გოთუა – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; ვახტანგ ყიფიანი– მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

ექსპერტები: ნუგზარ უბერი – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; მურმან კიკვიძე – მედიცინის აკადემიური დოქტორი;  ნატალია პავლიაშვილი – მედიცინის მეცნიერებათა  დოქტორი,  პროფესორი).