ნელი სოლომონიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნელი სოლომონიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2021 წლის 08 ივლისს 16:00 საათზე, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას გამზირი №33) საკონფერენციო დარბაზში შედგება ნელი სოლომონიას სადისერტაციო ნაშრომის „ტუბსაწინააღმდეგო სამკურნალო რეჟიმის ადექვატურობის გავლენა მკურნალობის მიმდინარეობასა და გამოსავალზე“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:
კახა ვაჭარაძე – თსსუ-ის ფთიზიატრიის დეპარტამენტის პროფესორი.

ექსპერტები:
ნიკოლოზ გონგაძე - თსსუ-ის სამედიცინო ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტის  პროფესორი;
დავით გელოვანი - თსსუ-ის ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
მარინა კიკვიძე  -  ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ხარისხის კონტროლის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი.