ნინო გოკიელის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნინო გოკიელის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2021 წლის 20 დეკემბერს 16:00 საათზე, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას ქ.№33) საკონფერენციო დარბაზში შედგება ნინო გოკიელის სადისერტაციო ნაშრომის „საქართველოს მოსახლეობის სოციალური დაცვა და სოციალური უსაფრთხოება“ საჯარო დაცვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

შალვა ზარნაძე - თსსუ-ის კვებისა და ასაკობრივი მედიცინის დეპარტამენტი, პროფესორი;

ბიძინა ზურაშვილი - თსსუ-ის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის დეპარტამენტი,  პროფესორი;

ექსპერტები:

დევი ტაბიძე - თსსუ-ის ასოცირებული პროფესორი;

ოთარ გერზმავა -  მედიცინის მეცნიერებათა  დოქტორი,  პროფესორი;

ნინო ჯაფარიძე -  მედიცინის აკადემიური დოქტორი.