ნინო ნანეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნინო ნანეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2021 წლის 24 მაისს 16:00 საათზე შედგება ნინო ნანეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „არავერბალური ინტელექტის მაჩვენებელსა და სოციალურ ფუნქციონირებას შორის ურთიერთკავშირი ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში დაწყებული შიზოფრენიის დროს“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: თეიმურაზ სილაგაძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

ექსპერტები: რამაზ საყვარელიძე - ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

არჩილ ბეგიაშვილი - ასოცირებული  პროფესორი;

დავით ზურაბაშვილი  - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.