ნინო ვაშაკიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნინო ვაშაკიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020 წლის 08 ივლისს 16:00 საათზე, შედგება ნინო ვაშაკიძის სადისერტაციო ნაშრომის „ძუძუს კიბოთი დაავადებულ ქალთა გადარჩენის პერიოდის და მასზე მოქმედი პროგნოზული ფაქტორების რეტროსპექტული ანალიზი საქართველოში“ საჯარო დაცვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ნანა მებონია – აკადემიური დოქტორი მედიცინაში, ასოცირებული  პროფესორი; რემა ღვამიჩავა - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;   

ექსპერტები: თენგიზ ჩარკვიანი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; ნინო ჩიხლაძე - ეკონომიკის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი; რევაზ კვერენჩხილაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

დისერტაციის დაცვა გაიმართება ონლაინ რეჟიმში.

https://meet.google.com/dmr-rfga-suw