ნინო ვაშაკიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნინო ვაშაკიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020 წლის 08 ივლისს 16:00 საათზე, შედგება ნინო ვაშაკიძის სადისერტაციო ნაშრომის „ძუძუს კიბოთი დაავადებულ ქალთა გადარჩენის პერიოდის და მასზე მოქმედი პროგნოზული ფაქტორების რეტროსპექტული ანალიზი საქართველოში“ საჯარო დაცვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

დისერტაციის დაცვა გაიმართება ონლაინ რეჟიმში.
იხილეთ ბმული:
https://meet.google.com/dmr-rfga-suw