ნოდარ კობეშავიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნოდარ კობეშავიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020 წლის 18 დეკემბერს 16:00 საათზე შედგება ნოდარ კობეშავიძის სადისერტაციო ნაშრომის „ჰოსპიტალური ჩირქოვან–ანთებითი გართულებების ინფექციური კონტროლის მიკრობიოლოგიური ასპექტები დღენაკლულ ახალშობილებში ნეონატალურ პერიოდში“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: დარეჯან ჩიკვილაძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. 

ექსპერტები: მანანა ხოჭავა - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

ტარასი გაბისონია - ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

დავით გელოვანი - მედიცინის  აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.

დისერტაციის დაცვა გაიმართება ონლაინ რეჟიმში.