ნონა ჩიკვაიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნონა ჩიკვაიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020 წლის 03 აპრილს 16:00 საათზე, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას ქ.№33) საბჭოების დარბაზში შედგება ნონა ჩიკვაიძის სადისერტაციო ნაშრომის „ტროფობლასტური პათოლოგიების თავისებურებები თვითნებითი აბორტების დროს“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ნიკოლოზ კინტრაია – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; კონსულტანტი - გიორგი ბურკაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

ექსპერტები: გიორგი თევდორაშვილი - მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი; ზაზა  თოფურია- მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; ბესარიონ ტყეშელაშვილი  - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.