ოთარ ვადაჭკორიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ოთარ ვადაჭკორიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020 წლის 10 აპრილს 16:00 საათზე, შედგება ოთარ ვადაჭკორიას სადისერტაციო ნაშრომის „კბილის ფესვთა არხების პრეპარირების, მედიკამენტური დამუშავებისა და ობტურაციის სხვადასხვა მეთოდის გავლენა ენდოდონტიური მკურნალობის ეფექტურობაზე“ საჯარო დაცვა სტომატოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა შედგება დისტანციურ რეჟიმში მითითებულ ბმულზე:

https://meet.google.com/rfp-odkf-vuq