ქეთევან ლობჟანიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ქეთევან ლობჟანიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2021 წლის 12 ივლისს 16:00 საათზე, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას გამზირი №33) საკონფერენციო დარბაზი შედგება ქეთევან ლობჟანიძის სადისერტაციო ნაშრომის „ფილტვის ფუნქციის გაუარესების პრედიქტორები ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების დროს“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

რევაზ თაბუკაშვილი – თსსუ-ის შინაგან დავადებათა პროპეწდევტიკის დეპარტამენტის პროფესორი; 
მაია სულაქველიძე - ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი.

ექსპერტები:

ალექსანდრე ქისტაური - თსსუ-ის შინაგან დაავადებათა №2 დეპარტამენტის პროფესორი;
მანანა კიკნაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
კახა ვაჭარაძე - თსსუ-ის ფთიზიატრიის დეპარტამენტის პროფესორი.