ქეთევან სანიკიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ქეთევან სანიკიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2023 წლის 6 ივნისს, 16:00 საათზე თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის სხდომათა დარბაზში (ვაჟა-ფშაველას გამზ. №33, პირველი სართული) შედგება ქეთევან სანიკიძის სადისერტაციო ნაშრომის – „შარდმჟავის დონის დაქვეითების გავლენა კარდიულ ფუნქციებზე გულის ქრონიკული უკმარისობის და ასიმპტომური ჰიპერურიკემიის მქონე პაციენტებში“, საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:

ირმა მამაცაშვილი - თსსუ-ის შინაგან დაავადებათა №1 დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი.

ექსპერტები:

ვერა კაპეტივაძე - თსსუ-ის შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი.

თამარ ყანდაშვილი - თსსუ-ის შინაგან დაავადებათა №3 დეპარტამენტის პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი.

თამარ ვახტანგაძე - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტის პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი.