ქეთევან სტვილიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ქეთევან სტვილიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2022 წლის 15 აპრილს, 16:00 საათზე თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას ქ.№33) საკონფერენციო დარბაზში შედგება ქეთევან სტვილიას სადისერტაციო ნაშრომის „C ჰეპატიტის გავრცელების თავისებურებები ქ. თბილისის მოსახლეობაში დაჩატარებული სამკურნალო-პროფილაქტიკური ღონისძიებების ეფექტიანობა დაავადების ელიმინაციის თვალსაზრისით“ საჯარო დაცვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

ნინო ვეფხვაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

თენგიზ ცერცვაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი;

სამეცნიერო კონსულტანტი:

ირაკლი მჭედლიშვილი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

ექსპერტები:

დავით გელოვანი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი;

თამარ მეგრელიშვილი -  მედიცინის აკადემიური  დოქტორი;

მაია ცინცაძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი.