რევაზ ზაზაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

რევაზ ზაზაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2022 წლის 12 ივლისს, 16:00 საათზე თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას გამზ. №33) საკონფერენციო დარბაზში შედგება რევაზ ზაზაძის სადისერტაციო ნაშრომის - „Helicobacter Pylori-ის ერადიკაციის „ოქროს სტანდარტისა“ და დანამასტაკის გუმფისისაგან მიზანმიმართული მიწოდების და ქაფწარმომქმნელი ტაბლეტების შემუშავება“, საჯარო დაცვა ფარმაციის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: 

ალიოშა ბაკურიძე  –  ფარმაციის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

ექსპერტები: 

მალხაზ ჯოხაძე - ფარმაციის აკადემიური დოქტორი, თსსუ-ის ასოცირებული პროფესორი; 

ლია წიკლაური - ფარმაციის აკადემიური დოქტორი; 

თამაზ ჭუმბურიძე - ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი, თსსუ-ის ასოცირებული პროფესორი.