საექიმო სპეციალობის მაძიებლების საყურადღებოდ!

საექიმო სპეციალობის მაძიებლების საყურადღებოდ!

საექიმო სპეციალობის მაძიებლებთან ხელშეკრულებების გაფორმება იწარმოებს - 2022 წლის 19 მაისის (ხუთშაბათი) 11:00 საათიდან 24 მაისის (სამშაბათი) 17:00 საათის ჩათვლით, განსაზღვრული განრიგის მიხედვით.

ხელშეკრულების გასაფორმებლად საექიმო სპეციალობის მაძიებელმა უნდა წარმოადგინოს:

  1. საექიმო სპეციალობის მაძიებლის მოწმობა ან დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდის შეფასების უწყისი; 
  2. ავტობიოგრაფია (CV);
  3. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და მოწმობის ასლი; 
  4. ფოტოსურათი ზომით 3X4;
  5. გადახდის ქვითარი (ერთი კვარტლის გადასახადი – 450ლ., რადიოლოგია – 600ლ., ორთოდონტია – 1665ლ.).

გადახდა უნდა განხორციელდეს შემდეგ რეკვიზიტებზე:


საბანკო რეკვიზიტები:
სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი TRESGE22
სახაზინო კოდი (ანგარიშის ნომერი) 708987289
საიდენტიფიკაციო კოდი 211328703

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიუთითეთ სპეციალობა

 

მიუთითეთ რეზიდენტის სახელი, გვარი

მზადების საფასური


დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ