საექიმო სპეციალობის მაძიებლების საყურადღებოდ!

საექიმო სპეციალობის მაძიებლების საყურადღებოდ!

საექიმო სპეციალობის მაძიებლებთან ხელშეკრულებების გაფორმება,  განსაზღვრული განრიგის მიხედვით, დაიწყება 2023 წლის 13 ნოემბრის (ორშაბათი) 11.00.საათიდან 14 ნოემბრის  (სამშაბათი) –17.00. საათის ჩათვლით.

ხელშეკრულების გასაფორმებლად საექიმო სპეციალობის მაძიებელმა უნდა წარმოადგინოს:

საექიმო სპეციალობის მაძიებლის მოწმობა ან დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდის შეფასების უწყისი;          ავტობიოგრაფია (CV);
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და მოწმობის ასლი;
ფოტოსურათი ზომით 3X4;
გადახდის ქვითარი (ერთი კვარტლის გადასახადი – 450ლ., რადიოლოგია – 600ლ.).

გადახდა უნდა განხორციელდეს შემდეგ რეკვიზიტებზე:

საბანკო რეკვიზიტები:
სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი TRESGE22
სახაზინო კოდი (ანგარიშის ნომერი) 708987289
საიდენტიფიკაციო კოდი 211328703

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიუთითეთ სპეციალობა

 

მიუთითეთ რეზიდენტის სახელი, გვარი

მზადების საფასური


ხელშეკრულებების გაფორმების განრიგი