საარჩევნო კომისიის განცხადება

საარჩევნო კომისიის განცხადება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნებისთვის კანდიდატთა რეგისტრაცია გაიმართება 2020 წლის 20 იანვრიდან 2020 წლის 20 თებერვლის ჩათვლით თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის მე-2 სართულის 208-ე ოთახში 12 საათიდან 16 საათამდე.
წარსადგენი საბუთების ნუსხა: განცხადება, პირადობის ასლი, ცნობა აკადემიური თანამდებობის შესახებ, CV.