საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2020 წლის 18 სექტემბერს, 16:00 საათზე  შედგება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა ონლაინ-რეჟიმში.

  დღის წესრიგი: 

1. თსსუ-ის სტუდენტთა თვითმმართველობის მიერ წარმოდგენილი ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის კანდიდატების უფლებამოსილების ცნობა /მომხს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი, მ. ციმაკურიძე/

2. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის დოქტორანტურის დებულებაში ცვლილების შეტანის საკითხი დოქტორანტურაში მიღებასთან დაკავშირებით /მომხს. ვიცე-რექტორი, პროფ. ს. ბახტაძე/

3. სამაგისტრო პროგრამის „ეპიდემიოლოგია და გარემოს მედიცინა“ შესაბამისობაში მოყვანა „ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორთან“ /მომხს. პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფ. ი. მჭედლიშვილი/