სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი უძრავი ქონების შეძენის შესახებ აცხადებს   ღია    კონკურსს!

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი უძრავი ქონების შეძენის შესახებ აცხადებს ღია კონკურსს!

კონკურსის მიზანია სსიპ - „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის“ მიერ ფსიქიატრიისა და ნარკოლოგიის დეპარტამენტების საკუთარ ბაზაზე განთავსებისათვის უძრავი ქონების, კერძოდ, მიწის და მასზე განთავსებული დასრულებული შენობა-ნაგებობის (სამედიცინო დაწესებულების-საავადმყოფო) შესყიდვა.

 იხილეთ ინსტრუქცია კონკურსის შესახებ

 დანართი N1

 დანართი N2