სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  აკადემიური საბჭოს სხდომა

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს სხდომა

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 
აკადემიური საბჭოს სხდომის 
დღის წესრიგი 
09  მარტი  2020 წელი 
16:00 საათი


1. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების სადისერტაციო საბჭოების თავმჯდომარეების არჩევნების შედეგების დამტკიცების შესახებ (მომხს. - თსსუ-ის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე  ნელი ყურაშვილი);

2. პაციენტებისათვის გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხის შეფასების მიზნით, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მიერ გამოცხადებული ტენდერების შესრულების შესახებ (მომხს. - თსსუ-ის ვიცე-რექტორი, ასოცირებული პროფესორი ირაკლი კოხრეიძე);

3. „სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების და შეწყვეტის, მობილობის, მიღებული განათლების აღიარებისა და კრედიტების გაანგარიშების წესში“ ცვლილების შეტანის შესახებ (მომხს. - თსსუ-ის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელი მედეა ჯღარკავა);

4. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  ფარმაციის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმაში ცვლილების შეტანის შესახებ (მომხს. - თსსუ-ის ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი დალი ბერაშვილი);

5. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  (მომხს. - გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკის გენერალური დირექტორი, ასოცირებული პროფესორი ლია ძიძიგური);

6. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის  დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (მომხს. - საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი გიორგი ჭიჭინაძე);

7. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის “სამედიცინო გაზეთის” დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  (მომხს. - თსსუ-ის “სამედიცინო გაზეთის” რედაქტორი, ლელა მუკბანიანი);

8. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების დოქტორანტურის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (მომხს. თსსუ-ის სამეცნიერო  მუშაობის კოორდინაციის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ნინო ვეფხვაძე);

9. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სადოქტორო კვლევის პროგრამების დამტკიცება: 

ა) „ბარძაყ–მუხლქვეშა სეგმენტის რევასკულარიზაცია წამლით დაფარული ბალონით (DEB DrugEluting Baloon) – ეფექტურობა და უსაფრთხოება“;

ბ)„სეფსისთან ასოცირებული კრიტიკული დაავადებების პოლინეირო–მიოპათიის კლინიკური და ელექტროფიზიოლოგიური პრედიქტორები“;

გ)„ენდომეტრიუმის მიკროგარემოს ჰორმონული, პროლიფერაციულ–აპოპტოზური და ადგილობრივი იმუნური რეაქციების თავისებურებები ენდომეტრიუმის სიმსივნისწინარე და სიმსივნურ პათოლოგიებში“;

დ)„ცერვიკალურ დონეზე ვერტებროსტენოზით განპირობებული მიელოპათიის მქონე პაციენტებში ქირურგიული მკურნალობის ჩვენება დიფუზურ–ტენზორული ტომოგრაფიის (D.T.I.) გამოყენებით, პოსტოპერაციული შედეგები“;  

ე)„პროპროტეინ კონვერტაზა სუბტილიზინ კექსინი 9–ს (PCSK9) როლი სისტემური ათეროსკლეროზული დაზიანების პათოგენეზსა და კლინიკური თავისებურებების ასპექტში“;

ვ) „პაროდონტის დაავადებებისა და მდგომარეობების ურთიერთკავშირი ყბა–კბილთა სისტემის ანომალიებთან“;

ზ)„მცენარე თრიმლის ანტიმიკრობული აქტივობის შედარებითი დახასიათება ენდოდონტიური დაავადებების მართვისას“.

(მომხს. თსსუ-ის სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ნინო ვეფხვაძე);

10. „სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის, შიდა მობილობის და სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების კრედიტების აღიარების წესში“  ცვლილების  შეტანის  შესახებ (მომხს. - თსსუ-ის ვიცე რექტორი, პროფესორი ხათუნა თოდაძე). 

სხვადასხვა: