სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტებიდან სტუდენტთა წარმომადგენლების გამოკლებული წევრების ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების შედეგი

სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტებიდან სტუდენტთა წარმომადგენლების გამოკლებული წევრების ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნების შედეგი

2021 წლის 25 ნოემბერს ჩატარდა სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტებიდან სტუდენტთა წარმომადგენლების გამოკლებული წევრების ვაკანტურ ადგილებზე არჩევნები. 

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტიდან  წარმომადგენლობით საბჭოში წევრებად არჩეულ იქნენ:

ალექსანდრე ხატიაშვილი

მარიამ ჯორბენაძე

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის ფაკულტეტიდან წარმომადგენლობით საბჭოში წევრებად არჩეულ იქნენ:

ბაკური გვენცაძე

ირინა პაპავა