სოფიო ჯაფარიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

სოფიო ჯაფარიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2022 წლის 20 ივნისს, 16:00 საათზე თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას ქ.№33) საკონფერენციო დარბაზში შედგება სოფიო ჯაფარიძის სადისერტაციო ნაშრომის „მუნიციპალურ ტრანსპორტზე დასაქმებულთა ჯანმრთელობის ეფექტების ჰიგიენური და ფუნქციური კორელატები“ საჯარო დაცვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.


სამეცნიერო ხელმძღვანელები: 

მარინა ციმაკურიძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი; 

ირინე კვაჭაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი; 


ექსპერტები: 

ბიძინა ზურაშვილი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი; 

ნინო ვეფხვაძე -  მედიცინის მეცნიერებათა  დოქტორი, პროფესორი; 

ქეთევან დადიანი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი.