სოფიო ტატიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

სოფიო ტატიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2018 წლის 17 დეკემბერს 16:00 საათზე, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას ქ.№33) სააქტო დარბაზში შედგება სოფიო ტატიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „დეპრესიის სიმპტომების როლი მწვავე კორონარული სინდრომის მიმდინარეობაში“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:

დავით გორდელაძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

ექსპერტები:

ზურაბ ფაღავა – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
დავით ზურაბაშვილი – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
თამარ სვანიძე – მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი.