სპეციალობის მაძიებლების საყურადღებოდ!

სპეციალობის მაძიებლების საყურადღებოდ!

ბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში მიმდინარეობს საექიმო  სპეციალობის მაძიებელთა წინასწარი რეგისტრაცია 2019/2020 სასწავლო  წლისათვის შემდეგ საექიმო სპეციალობებში:
1. „თერაპიული სტომატოლოგია“;
2. „ორთოპედიული სტომატოლოგია“;
საექიმო სპეციალობის მაძიებელმა უნდა წარმოადგინოს:
საექიმო სპეციალობის მაძიებლის მოწმობა ან დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდის შეფასების უწყისი;