სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის არჩევნები

სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის არჩევნები

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს 
გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 

სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების გამოცხადებისა 

 და დანიშვნის შესახებ   

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს 2020 წლის 20 მაისის სხდომის # 10 საოქმო გადაწყვეტილებით, სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის უფლებამოსილების ვადის გასვლასთან დაკავშირებით, 2020 წლის 14 ივლისს დაინიშნა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის არჩევნები. 

სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანობის კანდიდატებმა თსსუ-ის საარჩევნო კომისიაში უნდა წარმოადგინონ: განცხადება; პირადობის მოწმობა ან პასპორტი; სტომატოლოგიის აკადემიური დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის  ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; ცნობა თსსუ-ის აკადემიური თანამდებობის შესახებ (პროფესორი ან ასოცირებული პროფესორი);  კანდიდატის სამოქმედო გეგმა.  

სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანობის კანდიდატთა რეგისტრაცია დაიწყება 2020 წლის 22 ივნისს და დასრულდება 2020 წლის 30 ივნისს. რეგისტრაცია იწარმოებს  ყოველდღე, შაბათ -კვირის გარდა, 12:00 საათიდან 16:00 საათამდე.  

მის.: ვაჟა-ფშაველას გამზ. #33, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული  კორპუსი, მეორე სართული, ოთახი 208, ტელ.  2 54 24 43.