სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

 20 ივლისს 17:00 სთ-ზე ჩატარდება სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

დღის წესრიგი:

1. სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე V კურსის ქართულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის დამამთავრებელი განმეორებითი გამოცდის შედეგები (მომხს. სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ასოც. პროფესორი ნ. ყიფიანი);

2. ინფორმაცია 2017-2018 სასწავლო წელს გაზაფხულის სემესტრში სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე შიდა მობილობის შესახებ (მომხს. სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ასოც. პროფესორი ნ. ყიფიანი);

3. სადოქტორო კვლევის პროგრამის ”ადამიანის კბილის ყელის მიკრომორფოლოგიური მახასიათებლების მნიშვნელობა ამ უბნის დეფექტების მართვისთვის” დამტკიცების შესახებ (თემის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. მ. მამალაძე);

4. 2018-2019 სასწავლო წლიდან სტომატოლოგიის ფაკულტეტის სასწავლო გეგმაში განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ (მომხს. ოდონტოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფ. მ. მამალაძე);

5. სხვადასხვა.