სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2018 წლის 17 ოქტომბერს 15:00 სთ-ზე ჩატარდება სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

დღის წესრიგი:


1. 2018-2019 სასწავლო წელს სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე შიდა და გარე მობილობით ჩარიცხული სტუდენტების შესახებ (მომხს. სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ასოც. პროფესორი ნ. ყიფიანი);

2. 2018-2019 სასწავლო წელს სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე I სემესტრში ჩარიცხვის შედეგები (მომხს. სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ასოც. პროფესორი ნ. ყიფიანი);

3. დიპლომირებული სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ (მომხს. 

სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ს. მღებრიშვილი)

4. ბიბლიოთეკის სერვისები (მომხს. თსსუ ბიბლიოთეკის დირექტორი თამარ ხახუტაშვილი);

5. პროგრამულ აკრედიტაციასთან დაკავშირებით სილაბუსების ოპტიმიზაციის შესახებ (მომხს. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ნ. შონია)

6. სხვადასხვა