უმცროსი  ექიმებისა და სპეციალობის მაძიებლების საყურადღებოდ!