პირველსემესტრელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

პირველსემესტრელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წელი დაიწყება 7 სექტემბერს.
პირველსემესტრელთა პირველადი ადმინისტრაციული რეგისტრაცია იწარმოებს   1 სექტემბერიდან   14  სექტემბერის ჩათვლით.
რეგისტრაციისას გთხოვთ, წარმოადგინოთ შემდეგი საბუთები:

  • განცხადება უნივერსიტეტში ჩარიცხვის თაობაზე (განაცხადი უნდა გაკეთდეს ადგილზე);
  • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ამ დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაჟებისათვის);
  • ორი ფერადი ფოტოსურათი (3X4 , როგორც ამობეჭდილიასევე, CD-ზე); 
  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • სწავლის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

სწავლის უფლება მოპოვებული არასრულწლოვანი აბიტურიენტის ნაცვლად უნივერსიტეტთან ხელშეკრულების გაფორმება შეუძლია მშობელს, რომელიც წარმოადგენს შვილის დაბადების მოწმობას (ასლს).

დეტალებისთვის დაუკავშირდით ფაკულტეტებს:

მედიცინის ფაკულტეტი: + 995 32 254 24 05 /06
სტომატოლოგიის ფაკულტეტი: + 995 32 254 24 01 /02
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი: + 995 32 254 24 19
ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი: + 995 32 254 24 08
ფარმაციის ფაკულტეტი: + 995 32 254 24 36
საექთნო საბაკალავრო და პროფესიული პროგრამები: + 995 32 254 24 07

საბანკო რეკვიზიტები:

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი TRESGE22
სახაზინო კოდი (ანგარიშის ნომერი) 708987289
საიდენტიფიკაციო კოდი 211328703