სტუდენტმა უნდა გაიაროს რეგისტრაცია ვებგვერდზე www.eqe.ge და დადებითი პასუხის მიღების შემთხვევაში მიაკითხოს თსსუ-ს.

მობილობით გადმოსვლის მსურველებს გადალახული უნდა ჰქონდეთ მათი ჩარიცხვის წელს თსსუ-ში დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იმ ფაკულტეტისთვის, სადაც სწავლის გაგრძელებას აპირებენ.


შიდა მობილობის მსურველებმა უნდა დაწერონ განცხადება თსსუ-ის რექტორის სახელზე და დაურთონ ცნობა ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული ქულების შესახებ.  (ცნობის აღება ხდება მინდელის ქუჩა N-9-ში). 

გარე მობილობას აცხადებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო წელიწადში ორჯერ: სასწავლო სემესტრის დასრულებისა და ახალი სემესტრის დაწყების შუალედში.

მედიცინის ფაკულტეტიდან სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე ან პირიქით (სტომატოლოგიის ფაკულტეტიდან მედიცინის ფაკულტეტზე) გადასვლისას სტუდენტს კრედიტების გარკვეული რაოდენობა ეთვლება. სხვა შემთხვევაში სტუდენტს წელი ეკარგება.

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში გადმოსვლამდე სტუდენტის საგნები თუ ემთხვევა (ან მსგავსია) თსსუ-ის საგნებს, მაშინ მას მიღებული კრედიტები ჩაეთვლება.