დავით ჩახუნაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

დავით ჩახუნაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2021 წლის 18 მაისს 16:00 საათზე შედგება დავით ჩახუნაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „მუცლის წინა გვერდითი კედლის დეფექტის რეკონსტრუქცია ბიოლოგიური სამგანზომილებიანი მემბრანების გამოყენებით“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:
ზურაბ კაკაბაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
ნოდარ ლომიძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
ექსპერტები:
რიმა ბერიაშვილი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
მანანა გიორგობიანი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი;
რუსუდან ქარსელაძე  - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი.

დისერტაციის დაცვა გაიმართება დისტანციურ რეჟიმში.