სტუდენტმა უნდა გაიაროს რეგისტრაცია ვებგვერდზე students.emis.ge და დადებითი პასუხის მიღების შემთხვევაში მიაკითხოს თსსუ-ს.

მობილობით გადმოსვლის მსურველებს გადალახული უნდა ჰქონდეთ მათი ჩარიცხვის წელს თსსუ-ში დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იმ ფაკულტეტისთვის, სადაც სწავლის გაგრძელებას აპირებენ.


,,ღია კარის დღე" აბიტურიენტებისთვის გაიმართება 2023 წლის 3 ივნისს 13:00 საათზე.

 მისამართი: თსსუ-ის მესამე სასწავლო კორპუსი.სასწავლო სემესტრი, რომლიდანაც მობილობის მსურველი პირი გააგრძელებს სწავლას ახალ პროგრამაზე,  სტუდენტს განესაზღვრება ფაკულტეტის მიერ აღიარებული კრედიტების რაოდენობის მიხედვით. 

სტუდენტი უნდა გაეცნოს ინფორმაციას ფაკულტეტის მიერ აღიარებული კრედიტებისა და მისთვის განსაზღვრული სასწავლო სემესტრის  თაობაზე და წერილობით დაადასტუროს უარი ან თანხმობა.


მობილობის მსურველის მიერ დაგროვილი კრედიტების აღიარების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს მიმღები ფაკულტეტი, სტუდენტის მიერ წარდგენილ პირად საქმეში არსებული დოკუმენტაციის საფუძველზე. ფაკულტეტი ადგენს მის მიერ შეთავაზებულ საგანმანათლებლო პროგრამასთან მობილობის მსურველი პირის მიერ სხვა პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების თავსებადობას და იღებს გადაწყვეტილებას შესაბამისი კრედიტების აღიარების თაობაზე.

საქართველოს მოქალაქებისთვის ქართულენოვანი ერთსაფეხურიანი და საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების წლიური საფასური შეადგენს - 2.250 ლარს.
საექთნო/სამეანო საბაკალავრო პროგრამებისთვის  -  1.500 ლარს.

განსხვავებულია საფასური შემდეგ პროგრამებზე:

მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტი:

 • დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვანი პროგრამა – სწავლის საფასური 8.000 აშშ დოლარი წელიწადში;
 • დიპლომირებული მედიკოსის რუსულენოვანი პროგრამა – სწავლის საფასური 4.000 აშშ დოლარი წელიწადში;
 • დიპლომირებული სტომატოლოგის ინგლისურენოვანი პროგრამა – სწავლის საფასური 7.000 აშშ დოლარი წელიწადში;
 • დიპლომირებული სტომატოლოგის რუსულენოვანი პროგრამა – სწავლის საფასური 4.000 აშშ დოლარი წელიწადში.

მედიცინის ფაკულტეტი:

 • დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამა – სწავლის საფასური 13.500 აშშ დოლარი წელიწადში. საქართველოს მოქალაქეებისთვის - 8.000 ლარი წელიწადში.
 • ქართულენოვანი პროგრამა - სწავლის საფასური 4.000 აშშ დოლარი წელიწადში; (უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის). 

სტომატოლოგიის  ფაკულტეტი:

 • ქართულენოვანი პროგრამა - სწავლის საფასური - 4.000 აშშ დოლარი წელიწადში; (უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის).

ფარმაციის ფაკულტეტი:

 • ინგლისურენოვანი პროგრამა - სწავლის საფასური 3.500 აშშ დოლარი წელიწადში.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი:
 • ერთობლივი ქართულ–ფრანგული საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და მენეჯმენტის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამა – სწავლის საფასური 4.000 აშშ დოლარი წელიწადში.
 • საქართველოს მოქალაქეებისთვის - 4.000 ლარი;
ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი:
 • ინგლისურენოვანი პროგრამა - სწავლის საფასური 3.000 აშშ დოლარი წელიწადში.

იხილეთ სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის წლიური ღირებულება: 

ეპიდემიოლოგია -3.000 ლარი
გარემოს მედიცინა - 3.000 ლარი
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანმრთელობითი განათლება - 3.000 ლარი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა - 3.500 ლარი

კლინიკური ფარმაცია - 3.500 ლარი
ფარმაციის მენეჯმენტი-3.500 ლარი
ფარმაცევტული და კოსმეტოლოგიური ტექნოლოგიები - 3.200 ლარი
ფარმაცევტული ანალიზი - 3.500  ლარი

პედიატრიული რეაბილიტაცია - 3.500 ლარი
რეაბილიტაციაში მრჩეველი - 2.900 ლარი
რეაბილიტაცია სპორტში - 2750 ლარი

მედიცინის ფაკულტეტი 

დიპლომირებული მედიკოსის ქართულენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 70%+1 (კოეფიციენტი 2)

უცხოურ ენაში 75%+1 (კოეფიციენტი 2)

ბიოლოგიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)

ქიმიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)

ფიზიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)

მათემატიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4) 

დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკულ პროგრამაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში  70%+1 (კოეფიციენტი 2)

ინგლისურში 85%+1 (კოეფიციენტი 2)

ბიოლოგიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)

ქიმიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)

მათემატიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)

ფიზიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)

სტომატოლოგიის ფაკულტეტი

დიპლომირებული სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 60%+1 (კოეფიციენტი 2)

უცხოურ ენაში 65%+1 (კოეფიციენტი 2)

ბიოლოგიაში 60%+1 (კოეფიციენტი 4)

ქიმიაში 60%+1 (კოეფიციენტი 4)

ფიზიკაში 50%+1 (კოეფიციენტი 4)

მათემატიკაში 50%+1 (კოეფიციენტი 4)


საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  ფაკულტეტი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე  მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 40%+1 (კოეფიციენტი 2)

უცხოურ ენაში 40%+1 (კოეფიციენტი 2)

ბიოლოგიაში 40%+1 (კოეფიციენტი 4)

ქიმიაში 40%+1 (კოეფიციენტი 4)

ფიზიკაში 40%+1 (კოეფიციენტი 4)

მათემატიკაში 40%+1 (კოეფიციენტი 4)


საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მენეჯმენტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 40%+1 (კოეფიციენტი 2)

უცხოურ ენაში 40%+1 (კოეფიციენტი 2)

ბიოლოგიაში 40%+1 (კოეფიციენტი 4)

ქიმიაში 40%+1 (კოეფიციენტი 4)

ფიზიკაში 40%+1 (კოეფიციენტი 4)

მათემატიკაში 40%+1 (კოეფიციენტი 4)


ფარმაციის ფაკულტეტი

ფარმაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია::

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 25%+1 (კოეფიციენტი 2)

უცხოურ ენაში 20%+1 (კოეფიციენტი 2)

ბიოლოგიაში 25%+1 (კოეფიციენტი 4)

ქიმიაში 25%+1 (კოეფიციენტი 4)

ფიზიკაში 25%+1 (კოეფიციენტი 4)

მათემატიკაში 20%+1 (კოეფიციენტი 4)


ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი

ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია::

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 40%+1 (კოეფიციენტი 3)

უცხოურ ენაში 40%+1 (კოეფიციენტი 3)

ბიოლოგიაში 40%+1 (კოეფიციენტი 3)

ქიმიაში 40%+1 (კოეფიციენტი 3)

ფიზიკაში 40%+1 (კოეფიციენტი 3)

მათემატიკაში 40%+1 (კოეფიციენტი 3)


საექთნო საქმის საბაკალავრო ქართულ-ავსტრიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

უცხოურ ენაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

ბიოლოგიაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

ქიმიაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

ფიზიკაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

მათემატიკაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)


სამეანო საქმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

უცხოურ ენაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

ბიოლოგიაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

ქიმიაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

ფიზიკაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

მათემატიკაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)მედიცინის ფაკულტეტზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 70%+1 (კოეფიციენტი 2)

უცხოურ ენაში 75%+1 (კოეფიციენტი 2)

ბიოლოგიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)

ქიმიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)

ფიზიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)

მათემატიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)

დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკულ პროგრამაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში  70%+1 (კოეფიციენტი 2)

ინგლისური 85%+1 (კოეფიციენტი 2)

ბიოლოგიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)

ქიმიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)

მათემატიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)

ფიზიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)

სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 60%+1 (კოეფიციენტი 2)

უცხოურ ენაში 65%+1 (კოეფიციენტი 2)

ბიოლოგიაში 60%+1 (კოეფიციენტი 4)

ქიმიაში 60%+1 (კოეფიციენტი 4)

ფიზიკაში 50%+1 (კოეფიციენტი 4)

მათემატიკაში 50%+1 (კოეფიციენტი 4)


საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)

უცხოურ ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)

ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)

ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)

ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)

მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)


ფარმაციის ფაკულტეტზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)

უცხოურ ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)

ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)

ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)

ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)

მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)


ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)

უცხოურ ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)

ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)

ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)

ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)

მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)


საექთნო საქმის ბაკალავრის ქართულ-ავსტრიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)

უცხოურ ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)

ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)

ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)

ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)

მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)


სამეანო საქმის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)

უცხოურ ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)

ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)

ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)

ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)

მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)მედიცინის ფაკულტეტზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 65%+1 (კოეფიციენტი 2)

უცხოურ ენაში 65%+1 (კოეფიციენტი 2)

ბიოლოგიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)

ქიმიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)

ფიზიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)

მათემატიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)

დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკულ პროგრამაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 65%+1 (კოეფიციენტი 2)

ინგლისური 80%+1 (კოეფიციენტი 2)

ბიოლოგიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)

ქიმიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)

მათემატიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)

ფიზიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)


სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)

უცხოურ ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)

ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)

ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)

ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)

მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)


საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)

უცხოურ ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)

ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)

ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)

ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)

მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)


ფარმაციის ფაკულტეტზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)

უცხოურ ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)

ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)

ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)

ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)

მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)


ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)

უცხოურ ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)

ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)

ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)

ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)

მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)


საექთნო საქმის ბაკალავრის (ექთანი) ქართულ-ავსტრიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

უცხოურ ენაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

ბიოლოგიაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

ქიმიაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

ფიზიკაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

მათემატიკაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)


საექთნო საქმის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

უცხოურ ენაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

ბიოლოგიაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

ქიმიაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

ფიზიკაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

მათემატიკაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)


მედიცინის ფაკულტეტზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:


 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 65%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • უცხოურ ენაში 65%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ბიოლოგიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • ქიმიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • ფიზიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • მათემატიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)


დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკულ პროგრამაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:


 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 65%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ინგლისური 80%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ბიოლოგიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • ქიმიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • მათემატიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • ფიზიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)


სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:


 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • უცხოურ ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)


საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:


 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • უცხოურ ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)


ფარმაციის ფაკულტეტზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:


 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • უცხოურ ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)


ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:


 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • უცხოურ ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)


საექთნო საქმის ბაკალავრის (ექთანი) ქართულ-ავსტრიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:


 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • უცხოურ ენაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ბიოლოგიაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ქიმიაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ფიზიკაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • მათემატიკაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)


საექთნო საქმის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამაზე  მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:


 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • უცხოურ ენაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ბიოლოგიაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ქიმიაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ფიზიკაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • მათემატიკაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საბაკალავრო და  ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხად საქართველოს მოქალაქე აბიტურიენტმა უნდა ჩააბაროს ერთიანი ეროვნული გამოცდები შემდეგ საგნებში: 

 • ქართული ენა და ლიტერატურა;
 • უცხოური ენა;
 • ბიოლოგია;
 • მეოთხე არჩევითი საგანი –  ქიმია, ფიზიკა ან მათემატიკა.მედიცინის ფაკულტეტზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 65%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ზოგად უნარებში 65%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • უცხოურ ენაში 65%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ბიოლოგიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • ქიმიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • ფიზიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • მათემატიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 5)

დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკულ პროგრამაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 65%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ზოგად უნარებში 65%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ინგლისური 80%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ბიოლოგიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • ქიმიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 5)

სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო :

 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ზოგად უნარებში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • უცხოურ ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ზოგად უნარებში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • უცხოურ ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)

ფარმაციის ფაკულტეტზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ზოგად უნარებში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • უცხოურ ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)


ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ზოგად უნარებში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • უცხოურ ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)


საექთნო საქმის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ზოგად უნარებში 30%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • უცხოურ ენაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ბიოლოგიაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ქიმიაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ფიზიკაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • მათემატიკაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

2020-2021 სასწავლო წელს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი  უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს სთავაზობს ერთსაფეხურიანი სწავლების პროგრამებს ინგლისურ, რუსულ და ქართულ ენებზე: 

ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია უფასოა და წარმოებს ადგილზე პასპორტისა და მისი ქართული თარგმანის წარდგენისას.

თსსუ–სა და პარტნიორ მომზიდავ კომპანიებს შორის არსებული კონტრაქტის ფარგლებში, უცხოელ სტუდენტთა შერჩევა აზიურ ქვეყნებში (ინდოეთი, შრი-ლანკა,არაბეთის გაერთიანებული საამიროები) შეიძლება მოხდეს ადგილზე თავად მომზიდავი კომპანიის მიერ ჩატარებული სავალდებულო შესარჩევი გამოცდის საფუძველზე.

ინგლისური ენის მოთხოვნები:

ყველა აპლიკანტი ვალდებულია  ჩააბაროს ინგლისური ენის ცოდნის ტესტი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში;

აპლიკანტები გათავისუფლდებიან აღნიშნული ინგლისური ენის ტესტის ჩაბარებისგან, შემდეგი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში:

 • თუ დამთავრებული აქვთ  სკოლა /კოლეჯი/ უნივერსიტეტი ინგლისურ ენაზე.
 • ვალიდური  IELTS - ის  (<6.5) ან TOEFL - ის (<90) სერთიფიკატი


სწავლის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • აბიტურიენტის განცხადება;
 • 4 ფოტოსურათი 3X4-ზე (როგორც დაბეჭდილი, ისე ელექტრონული ვერსია CD);
 • მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • სრული/ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • სრული/ზოგადი განათლების ბოლო 2 წლის განმავლობაში უცხო ქვეყანაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • ჯანმრთელობის სერტიფიკატი;


სწავლის მსურველმა, საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროში დოკუმენტაციის წარდგენამდე, უნდა მოახდინოს უცხოეთში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების აღიარება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (www.eqe.ge ელ-ფოსტა: info@nea.ge ) 

ყველა დოკუმენტი უნდა ითარგმნოს ქართულად და დადასტურდეს ნოტარიულად;

არასრული დოკუმენტაციის შემთხვევაში საბუთები არ მიიღება განსახილველად. 


შიდა მობილობის მსურველებმა უნდა დაწერონ განცხადება თსსუ-ის რექტორის სახელზე და დაურთონ ცნობა ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული ქულების შესახებ.  (ცნობის აღება ხდება მინდელის ქუჩა N-9-ში). 

რეზიდენტურის პროგრამების საფასური შეადგენს  თვეში - 150 ლარს
რეზიდენტურა -  რადიოლოგიაში  - თვეში 200 ლარი.
უცხო ქვეყანაში დიპლომისშემდგომი განათლების (კლინიკური ორდინატურა) კურსდამთავრებულთათვის -150 ლარი


გარე მობილობას აცხადებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო წელიწადში ორჯერ: სასწავლო სემესტრის დასრულებისა და ახალი სემესტრის დაწყების შუალედში.

დიახ, სოციალურად დაუცველი სტატუსისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტატუსის მქონე სტუდენტებისთვის დაწესებულია შეღავათი. 

დეტალებისთვის სტუდენტს შეუძლია მიმართოს:

 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს  www.mes.gov.ge
 • საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს www.mra.gov.ge
 • ასევე თსსუ-ის სტუდენტურ თვითმმართველობას, რომლის ეგიდით ტარდება პროექტი "სტუდენტთა სოციალური დახმარების პროგრამა".
 • პროგრამა ითვალისწინებს სტუდენტთა სწავლის საფასურის ნაწილობრივ დაფინანსებას 250-დან 500 ლარის ფარგლებში.

საბანკო რეკვიზიტები:

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი TRESGE22

სახაზინო კოდი (ანგარიშის ნომერი) 708987289

საიდენტიფიკაციო კოდი 211328703


ელექტრონული ჟურნალისთვის ეწვიეთ მისამართს : sms.tsmu.edu.

გრაფაში Usarname მიუთითეთ თქვენი გვარი ლათინური სიმბოლოებით (პირველი სიმბოლო მიუთითეთ Shrift-ით). 

პაროლისთვის გამოიყენეთ თქვენი პირადი ნომერი. 

ტექნიკური ხარვეზის შემთხვევაში მიმართეთ შესაბამის სამსახურს, ნომერზე - 032 2 54 25 76