სარჩევი - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 12.0.9.30 - d_training

Перейти к контенту

Главное меню:

ექიმებისთვის, სტუდენტებისთვის


მოდული 1:  „ქრონიკული ტკივილის შეფასება და მართვა“ (მაღალი კურსის სტუდენტების, რეზიდენტებისა და ექიმებისთვის)

ნაწილი I. ზოგადი, შესავალი

ნაწილი 2. ტკივილის კლასიფიკაცია

ნაწილი 3. ტკივილის ეპიდემიოლოგია

ნაწილი 4. ტკივილის შეფასება და დიაგნოსტიკა

ნაწილი 5. კერძო; ქრონიკული ტკივილის ცალკეული სახეები

ნაწილი 6. ქრონიკული ტკივილის მართვა

ნაწილი 7. ქრონიკული ტკივილის მრავალდარგოვანი მართვა

ნაწილი 8. კლინიკური შემთხვევები


მოდული 2: „ქრონიკული ტკივილის შეფასება და მართვა“  (საშუალო სამედიცინო პერსონალისათვის, პაციენტების მომვლელებისა და სოციალური მუშაკებისათვის)

თავი 1. ქრონიკული ტკივილის არსი და მართვა (მ. შავდია, ნ. ნინაშვილი)


მოდული 3:  „ქრონიკული ტკივილის შეფასება და მართვა“  (პაციენტებისათვის, ტკივილით დაინტერესებული პირებისა და ფართო საზოგადოებისათვის)

თავი 1. ქრონიკული ტკივილის არსი და მართვა (მ. შავდია, ნ. ნინაშვილი)

ავტორები:  

  1. მიხეილ შავდია
  2. ნანული ნინაშვილი
  3. იოსებ აბესაძე
  4. ირინა კვაჭაძე
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню