„სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში
საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვალიფიკაციის მინიჭების დიპლომის ფორმის გამოყენების გაცემისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი"