დანართი 1  

   განმცხადებლის ხელმოწერა  თარიღი 

 

სახელი

 

გვარი

 

დეპარტამენტი

 

საკონკურსო თანამდებობა

(მიეთითება ერთ-ერთი)

 

ივსება კონკურსის ყველა მონაწილის მიერ

გავეცანი და ვეთანხმები წარმომადგენლობითი საბჭოს 2015 წლის 27 აპრილის #23/6 დადგენილებით დამტკიცებულ საკონკურსო კომისიის მუშაობის წესსა და რეგლამენტს, მათ შორის მე-2 მუხლის მე-13 პუნქტს. (16.03.2022; 23/4).

ხელმოწერა                               

თარიღი                       

ივსება კლინიკურ დეპარტამენტებში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილის მიერ

გავეცანი თსსუ-ის წესდებას, შინაგანაწესს და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2015 წლის 27 აპრილის # 23/6 დადგენილებით დამტკიცებულ საკონკურსო კომისიის მუშაობის წესსა და რეგლამენტს, ვეთანხმები ყველა მის პუნქტს,მათ შორის .4, .2,” ქვეპუნქტს.

ხელმოწერა-------------------------- თარიღი

ივსება 65 წელზე მეტი ასაკის მქონე კონკურსანტის მიერ

გავეცანი თსსუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2015 წლის 26 მარტის # 23/4 დადგენილებას და ვეთანხმები აღნიშნული დებულების პპ.1,2,3-ით გათვალისწინებულ პირობებს.

ხელმოწერა------------------------- თარიღი