სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის, სტომატოლოგიის, ფარმაციის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტების სასწავლო სტრუქტურულ-ფუნქციურ ერთეულებში (მიმართულებები/დეპარტამენტები)” ცვლილების შეტანის შესახებ


თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოსს 2015 წლის 16 სექტემბრის #23/8 დადგენილებით დამტკიცებულსსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის, სტომატოლოგიის, ფარმაციის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტების სასწავლო  სტრუქტურულ-ფუნქციურ ერთეულებში (მიმართულებები/დეპარტამენტები)“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

 

„1.7“ პუნქტის 1.7.1 ქვეპუნქტში შევიდეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1.7.1  კლინიკური უნარების და მულტიდისციპლინური სიმულაციის დეპარტამენტი“.