ნინო რუხაძის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირად დადგენის შესახებ


,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22–ე მუხლის, საქართველოს
,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 36–ე მუხლისა და თბილისის სახელმწიფო სამედიცონო უნივერსიტეტის წესდების მე–14 მუხლის შესაბამისად,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. ნინო რუხაძე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცონო უნივერსიტეტის რექტორის აპარატის უფროსი დადგენილ იქნას საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირად.

2. ნინო რუხაძემ, საქართველოს ,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ შესაბამისად უზრუნველყოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და კანონით დადგენილ ვადებში გაცემა.

3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს თსსუ–ის რექტორის 2011 წლის 24 ივნისის N.147/04
ბრძანება

4. ბრძანების შესრულებაზე კონტროლს განვახორციელებ პირადად.რექტორი, პროფესორი ზურაბ ვადაჭკორია