2012/2013 სასწავლო წლის ზამთრის სასესიო პერიოდის ცხრილის დამტკიცების შესახებ (21.12.2012 – 204/01)

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის და თსსუ-ის   წესდების   მე-14   მუხლის   შესაბამისად,   სასწავლო   პროცესის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით,

ვბრძანებ:


1. დამტკიცდეს 2012/2013 სასწავლო წლის ზამთრის სასესიო პერიოდის ცხრილი  მედიცინის  (დანართი  1),  სტომატოლოგიის  (დანართი  2), საზოგადოებრივი ჯანდაცვის (დანართი 3), ფარმაციის (დანართი 4) და ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტებისათვის (დანართი 5).

2. კონტროლი  ბრძანების  შესრულებაზე  დაევალოს  თსსუ-ის  რექტორის მოადგილეს  (რ.  ბერიაშვილი),  ფაკულტეტის  დეკანებს  (თ.  ჩიქოვანი,
ს. მღებრიშვილი, დ. ბერაშვილი, ბ. ზურაშვილი, კ. ჭელიძე), სასწავლო პროგრამების  მართვის,  შეფასებისა  და  სტუდენტთა  რეგისტრაციის დეპარტამენტის  უფროსს  (რ.  რუხაძე),  ხარისხის  უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს (ი. კვაჭაძე).

3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

4. ბრძანება დაეგზავნოს: რექტორის მოადგილეს, ხარისხის უზრუნველყო- ფის  სამსახურს,  გამოცდების  და  უნარ-ჩვევების  შეფასების  ცენტრს, სასწავლო   პროგრამების   მართვის,   შეფასებისა   და   სტუდენტთა რეგისტრაციის დეპარტამენტს, ყველა ფაკულტეტის დეკანატს, უცხოელ სტუდენტთა განათლების დეპარტამენტს.
რექტორი, პროფესორი ზურაბ ვადაჭკორია