სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, სსიპ - ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის’’ წესდების მე-14 მუხლის შესაბამისად,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:


1. 2014 წლის 22 და 23 ივლისს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკური უნარ–ჩევების ცენტრში მეანობა-გინეკოლოგიაში ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდის (OSCE) ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით, შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:
მეანობა - გინეკოლოგიის დეპარტამენტი:

1. კინტრაია ნიკოლოზ პროფესორი ორგანიზატორი
2. მაჭავარიანი პლატონ ასოცირებული პროფესორი შემფასებელი
3. თევდორაშვილი გიორგი ასოცირებული პროფესორი შემფასებელი
4. ანთელავა თამარი ასისტენტ-პროფესორი შემფასებელი
5. ცაავა ფატი ასისტენტ-პროფესორი შემფასებელი
6. მეცხვარიშვილი ნატო ასისტენტ-პროფესორი შემფასებელი
7. ხოტივარი ნინო ასისტენტ-პროფესორი შემფასებელი
8. ხარაბაძე კონსტანტინე ასისტენტ-პროფესორი შემფასებელი
9. შველაშვილი ეკა მოწვეული მასწავლებელი შემფასებელი
10. თევდორაშვილი დავით მოწვეული მასწავლებელი შემფასებელი
11. თამაზაშვილი სოფიო მოწვეული მასწავლებელი შემფასებელი
12. გაგუა თინათინ მოწვეული მასწავლებელი შემფასებელი
13. ბაქრაძე აკაკი მოწვეული მასწავლებელი შემფასებელი
14. ფხალაძე ნათია მოწვეული მასწავლებელი შემფასებელი


კლინიკური უნარ-ჩვევების  ცენტრი:

1. მანჯავიძე ირმა დირექტორი ორგანიზატორი
2. ლომაური ხათუნა მთავარი სპეციალისტი მეთვალყურე OSCE
3. წიკლაური მზია უფროსი სპეციალისტი ტესტირება
4. ჩიტაიშვილი დალი უფროსი სპეციალისტი დებრიფინგი
5. მამამთავრიშვილი მანანა ლაბორანტი ორგანიზატორების დამხმარე
6. კირვალიძე მანანა მოწვეული მასწავლებელი გასახდელის
მეთვალყურე
7. ჯიქიძე ნანა მოწვეული მასწავლებელი კოორდინატორი
ცენტრალურ შესასვლელთან
8. კვიცინაძე გიორგი მოწვეული მასწავლებელი მცირე ჯგუფის
კოორდინატორი
9. ტყაბლაძე ბელა მოწვეული მასწავლებელი რეგისტრატორი
სტუდენტების
10. მუსაშვილი ბიძინა მოწვეული მასწავლებელი OSCE სადგურების
მეთვალყურე /
ზარის დარეკვა
11. კანკავა ქეთევანი მოწვეული მასწავლებელი ზარის დარეკვა /
დერეფნის მორიგე
12. კვარაცხელია თამარ მოწვეული მასწავლებელი მცირე ჯგუფის
კოორდინატორი

 

სეფაშვილი აკაკი
 
მოწვეული მასწავლებელი რეგისტრატორი სტუდენტების / საორგანიზაციო
საკითხები
 


 
1. სორდია გიგა სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან
ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
2. დიაკონიძე მიხეილ სტუდენტებთან და
კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახურის
 

მცირე ჯგუფის კოორდინატორი

მცირე ჯგუფის კოორდინატორი
 
მთავარი სპეციალისტი
3. არჩვაძე ჯიმშერ საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სამსახურის უფროსის მოადგილე ვიდეო გადაღება
4. ფრიდონიშვილი გიორგი საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ვიდეო გადაღება

 
5. გუმბარიძე ლიკა საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
 
რეგისტრატორი სტუდენტების
 

 
6.
კახნიაშვილი ინგა
 
უცხოელ სტუდენტთა განათლების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი
 

დებრიფინგი
 
7. მარგიშვილი ირმა ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ტესტირება
8. გვრიტიშვილი ირმა მედიცინის ფაკულტეტის
სამდივნოს უფროსი ტესტირება

 
9. მაზმიშვილი ქეთი იმუნოლოგიის მიმართულების
ლაბორანტი
 
ტესტირების მეთვალყურე
 


რეზიდენტები:

1. ვაჭრიძე მაგდა სტანდარტული პაციენტი
2. ესებუა სალომე სტანდარტული პაციენტი
3. სხულუხია ფატიმა სტანდარტული პაციენტი
4. ხვიჩია მადლენა სტანდარტული პაციენტი
5. მარგალიტაძე ეთო სტანდარტული პაციენტი
6. კუჭუხიძე ქრისტინე სტანდარტული პაციენტი
7. კალანდია მახო ტექნიკური დამხმარე სადგურზე
8. ღადუაშვილი ტატა სტანდარტული პაციენტი
9. დათიაშვილი ნინო სტანდარტული პაციენტი
10. კოჩოი ამირანი ტექნიკური დამხმარე სადგურზე
 
სტუდენტური თვითმმართველობა:

1. საგანელიძე თამარ ტესტირება
2. ციხელაშვილი გიორგი ვიდეო გადაღება
3. ჯანჯღავა მიხეილ მცირე ჯგუფის კოორდინატორი
4. კაპანაძე მაკო მეთვალყურე OSCE
5. მიკუჩაძე გიორგი მეთვალყურე OSCE
6. ჩახუნაშვილი დავით მცირე ჯგუფის კოორდინატორი
7. ყატაშვილი თამარ მცირე ჯგუფის კოორდინატორი
8. ლობჯანიძე ლაშა მცირე ჯგუფის კოორდინატორი
9. საღინაძე გიორგი მცირე ჯგუფის კოორდინატორი
10. ჭიღლაძე ნინო საგამოცდო ცენტრი
11. ყალიჩავა ლია მეთვალყურე OSCE
12. მამაგეიშვილი თეონა მეთვალყურე OSCE
13. აბულაძე მარიტა მეთვალყურე OSCE
14. კალაძე თორნიკე მეთვალყურე OSCE
15. ჩიქოვანი კონსტანტინე მეთვალყურე OSCE


2. დაევალოთ გამოცდის ორგანიზატორებს (პროფესორ ნ. კინტრაიას და კლნიკური უნარ– ჩვევების ცენტრის დირექტორს ი. მანჯავიძეს) სამუშაო ჯგუფის კოორდინირება გამოცდის ჩატარების უზრუნველსაყოფად.
3. დაევალოს გამოცდებისა და უნარ–ჩვევების შეფასების ცენტრს (დ. ჭინჭარაძე) გამოცდების ჩატარებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საქმიანობის ხელმძღვანელობა და ზედამხედველობა.

4. დაევალოს ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტს გამოცდის ჩატარებისათვის საჭირო მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფა.
5. დაევალოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს (ზ. ტალახაძე) უზრუნველყოს წინამდებარე ბრძანების და გამოცდის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის განთავსება უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე.
6. დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფის სამსახურს (გ. დონაძე) უზრუნველყოს გამოცდის გამართულად ჩატარებისათვის დარბაზში შესაბამისი კომპიუტერული ტექნიკის და ქსელური მოწყობილობების ინსტალაცია.


7. კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად.
 
8. ბრძანება დაეგზავნოს: ვიცე-რექტორებს, რექტორის აპარატის უფროსს, ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტს, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფის სამსახურს, კლნიკური უნარ–ჩვევების ცენტრს, გამოცდებისა და უნარ– ჩვევების შეფასების ცენტრს, ბრძანების პირველი პუნქტით განსაზღვრულ პირებს.

9. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
რექტორი, პროფესორი ზურაბ ვადაჭკორია