სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 27 ივნისის N86/01 ბრძანებაში - „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში მუდმივმოქმედი საატესტაციო კომისიის შექმნის შესახებ“
ცვლილების შეტანის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველის ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის საფუძველზე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 27 ივნისის N86/01 ბრძანებაში
„თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში მუდმივმოქმედი საატესტაციო კომისიის შექმნის შესახებ“ ცვლილების შეტანის მიზნით,

ვბრძანებ:

1.შეტანილ იქნეს ცვლილება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 27 ივნისის „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში მუდმივმოქმედი საატესტაციო კომისიის შექმნის შესახებ“ N86/01 ბრძანების

1.I პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„I. შეიქმნას მუდმივმოქმედი საატესტაციო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
1.ხათუნა თოდაძე - ვიცე-რექტორი - კომისიის თავმჯდომარე;
კომისიის წევრები:
2. სოფიო ბახტაძე- ვიცე-რექტორი;
3. ირაკლი კოხრეიძე - ვიცე-რექტორი;
4. ირინე კვაჭაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი;
5. თინათინ ჩიქოვანი - მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი;
6. დავით თოფურია - მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტის დეკანი;
7. ლელა მასხულია - ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის დეკანი;
8. ირინა კაპეტივაძე - რექტორის აპარატის უფროსი;
9.გაიანე სიმონია - სამედიცინო განათლების,კვლევისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი;
10. რუსუდან რუხაძე - სასწავლო პროგრამების მართვის, შეფასების და სტუდენტთა რეგისტრაციის დეპარტამენტის უფროსი;
11. თინათინ კილასონია- საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი;
12. მაკა ტატიშვილი - უცხოური ენების დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი;
13. ნანა ამაშუკელი - უცხოური ენების ცენტრის მოწვეული მასწავლებელი; 14.მაყვალა ჩქარეული - უცხოური ენების დეპარტამენტის ლაბორანტი”

2.
 II პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„II. კომისიის ტექნიკურ მდივნად განისაზღვროს რექტორის აპარატის უფროსის რეფერენტი - მარიკა ცქვიტინიძე“.

3.
 IV პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
“IV. დაევალოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს უზრუნველყოს წინამდებარე ბრძანების განთავსება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე”.

4. კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად.

5. ბრძანება დაეგზავნოს: კანცლერს, ვიცე-რექტორებს, ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს, ფაკულტეტების დეკანატებს, მ. ცქვიტინიძეს, წინამდებარე ბრძანებით განსაზღვრული კომისიის ყველა წევრს.
რექტორი, პროფესორი ზურაბ ვადაჭკორია