თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 25 ნოემბრის №1122746 ბრძანებაში „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 13 აგვისტოს №688670 ბრძანებაში „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის აკადემიური კალენდრის (ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ღონისძიებების) განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 25 ნოემბრის №1122746 ბრძანებაში „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 13 აგვისტოს №688670 ბრძანებაში „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის აკადემიური კალენდრის (ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ღონისძიებების) განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ცვლილების შეტანის მიზნით:

ვბრძანებ:

1. შევიდეს ცვლილება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 25 ნოემბრის №1122746 ბრძანებაში „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 13 აგვისტოს №688670 ბრძანებაში „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის აკადემიური კალენდრის (ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ღონისძიებების) განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ პირველი პუნქტის:

1. „დ“ ქვეპუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:
    „დ " შემოდგომის სემესტრის ხანგრძლივობა: 7 სექტემბერი, 2020 წ. – 27 თებერვალი 2021 წ.“ 2.“ე“ქვეპუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:
    „ე" დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის I სემესტრის ხანგრძლივობა: 2 ნოემბერი, 2020 წ. – 27 თებერვალი, 2021 წ.“
    „ზ“ ქვეპუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:
    „ზ" დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამის XII სემესტრის ხანგრძლივობა: 7 სექტემბერი, 2020 წ. – 27 თებერვალი, 2021 წ.“
    “ი“ ქვეპუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:
    „ი" შემოდგომის სემესტრის საგამოცდო სესია: 21 დეკემბერი 2021 წ. – 27 თებერვალი, 2021 წ.“

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე

3. კონტროლი ამ ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს ვიცე-რექტორს ხ.თოდაძეს.

4.ბრძანება დაეგზავნოს: ვიცე-რექტორებს, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს, გამოცდებისა და უნარ-ჩვევების შეფასების ცენტრს, სასწავლო პროგრამების მართვის, შეფასებისა და სტუდენტთა რეგისტრაციის დეპარტამენტს, ყველა ფაკულტეტის დეკანატს, ეკონომიკურ დეპარტამენტს, ყველა სასწავლო დეპარტამენტს.რექტორი, პროფესორი ზურაბ ვადაჭკორია