თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული უძრავი და მოძრავი ქონების იჯარის ფორმით, აუქციონის წესით გაცემის მიზნით მუდმივმოქმედი საკონკურსო კომისიის შექმნის თაობაზე (12.04.2012 N65/02)

1. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული უძრავი და მოძრავი ქონების იჯარის ფორმით, აუქციონის წესით გაცემის მიზნით შეიქმნას

მუდმივმოქმედი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ვ. მიქაშავიძე - კანცლერის აპარატის უფროსი – კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) გ. ბაქრაძე - ფინანსური რესურსების მართვის და აღრიცხვა – ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსი - კომისიის წევრი;

გ) ზ. ხელაძე - ფინანსური რესურსების მართვის და აღრიცხვა – ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - კომისიის წევრი;

დ) მ. რობაქიძე - ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის უფროსი - კომისიის წევრი;

ე) ა. ბუაჩიძე - ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - კომისიის წევრი; ვ) მ. დუნდუა _ იურიდიული სამსახურის უფროსი - კომისიის წევრი;

ზ) ნ. მარიამიძე - იურიდიული სამსახურის უფროსის მოადგილე - კომისიის წევრი.

2. ამ ბრძანების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს თსსუ-ის კანცლერის 2011 წლის 29 ნოემბრის N.226/02 ბრძანება.

3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

კანცლერი, პროფესორი ზურაბ ორჯონიკიძე