ა(ა)იპ – ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში’’ სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის  შესახებ


,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტისა და ა(ა)იპ – ,,თბილისის სახელმწიფოსამედიცინო უნივერსიტეტის“ წესდების მე–16 მუხლის შესაბამისად, უნივერსიტეტში სახანძრო უსაფრთხოებისა და ხანძარსაწინააღმდეგოზედამხედველობის დაცვის გაძლიერების მიზნით,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:


1. განისაზღვრონ   სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვაზე პასუხისმგებელი პირები:

1.1. ადმინისტრაციული კორპუსი

I სართული – ვახტანგ დონდუა – ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის ელექტროაპარატურის ოპერატორი
II სართული – თემურ ჭანტურიძე – ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის სამეურნეო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
რევაზ შელიავა ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის საექსპლუატაციო ტექნიკური განყოფილების უფროსი.
III სართული – ვალერი კუპატაძე – ფინანსური რესურსების მართვის და აღრიცხვა – ანგარიშგების დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.
IV სართული – გია ოქრიაშვილი – საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალსიტი.
V სართული – შორენა ხეცურიანი – სამეცნიერო უნარ-ჩვევების ცენტრის უფროსი სპეციალისტი.
VI სართული – კლარა ხეცურიანი – სამეცნიერო უნარ–ჩვევების ცენტრის უფროსი სპეციალისტი.
VII სართული - მიხეილ ტუხაშვილი – დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტის უფროსი სპეციალისტი.

1.2. I სასწავლო კორპუსი:

I სართული – გიორგი ლეკიშვილი – სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტის ასისტენტ–პროფესორი;
- მანანა მჟავანაძე – ბიბლიოთეკის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი;
- გრიგოლ სულაბერიძე – მოსამზადებელი ცენტრის დირექტორი.

II სართული – ბესარიონ ჯანიაშვილი – ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის სამეურნეო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.
III სართული – ნუკრი თოდუა – პათოფიზიოლოგიის დეპარტამენტის ლაბორანტი.
IV სართული – ალექსანდრე ბოლქვაძე – ბიოქიმიის დეპარტამენტის ასისტენტ– პროფესორი.
V სართული – ირაკლი მჭედლიშვილი – ეპიდემიოლოგიის და ბიოსტატისტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი;
ნიკოლოზ გონგაძე – სამედიცინო ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
VI სართული   –   ხათუნა   გაჩეჩილაძე   –   მიკრობიოლოგიისა და იმუნოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ–პროფესორი.
VII სართული – ნიკოლოზ გოცირიძე – ინფორმატიკის, მათემატიკის, ბიომექანიკის და კინეზიოლოგიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.

1.3. II სასწავლო კორპუსი:

I სართული – ბესიკ კოჭლამაზაშვილი – პათოლოგიური ანატომიისა და ციტოპათოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
II სართული – ირმა მანჯავიძე – კლინიკური უნარ-ჩვევების ცენტრის დირექტორი.
III სართული – გურამ სანადირაძე – ფიზიოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
IV სართული – ელისაბედ იმნაძე – მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტის ლაბორანტი.

1.4. III სასწავლო კორპუსი:

I სართული – ზაურ ფხალაძე – სპორტისა და ხელოვნების ცენტრის დირექტორი.
II სართული – ნიკოლოზ მზარეულიშვილი – ადამიანის ნორმალური ანატომიის დეპარტამენტის ასისტენტ–პროფესორი
III სართული – ბადრი მაჭავარიანი – სპორტისა და ხელოვნების ცენტრის დირექტორის მოადგილე.
IV სართული –კონსტანტინე კალანდარიშვილი – კლინიკური ანატომიის მიმართულების ლაბორანტი.

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
3. კონტროლი  ბრძანების  შესრულებაზედაევალოს უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის უფროსს (მ. რობაქიძე). მასვე დაევალოს შესრულების ხარისხზე პერიოდულად უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობისათვის ინფორმაციის წარმოდგენა.
4. დაევალოს უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს ბრძანების განთავსება უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე და უნივერსიტეტის ყველა კორპუსში თვალსაჩინო ადგილზე.
5. ბრძანება დაეგზავნოს უნივერსიტეტის ყველა სტრუქტურულ ერთეულს.


კანცლერი, პროფესორი ზურაბ ორჯონიკიძე