თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული უძრავი და მოძრავი ქონების იჯარის ფორმით, აუქციონის წესით გაცემის მიზნით მუდმივმოქმედი საკონკურსო კომისიის შექმნის თაობაზე 
(12.04.2012 N65/02)


“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის და ა(ა)იპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წესდების მე-16 მუხლის გათვალისწინებით

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული უძრავი და მოძრავი ქონების იჯარის ფორმით, აუქციონის წესით გაცემის მიზნით შეიქმნას მუდმივმოქმედი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ვ. მიქაშავიძე - კანცლერის აპარატის უფროსი – კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) გ. ბაქრაძე - ფინანსური რესურსების მართვის და აღრიცხვა – ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსი - კომისიის წევრი;

გ) ზ. ხელაძე - ფინანსური რესურსების მართვის და აღრიცხვა – ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - კომისიის წევრი;

დ) მ. რობაქიძე - ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის უფროსი - კომისიის წევრი;

ე) ა. ბუაჩიძე - ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - კომისიის წევრი;

ვ) მ. დუნდუა _ იურიდიული სამსახურის უფროსი - კომისიის წევრი;

ზ) ნ. მარიამიძე - იურიდიული სამსახურის უფროსის მოადგილე - კომისიის წევრი.

 

2. ამ ბრძანების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს თსსუ-ის კანცლერის 2011 წლის 29 ნოემბრის N.226/02 ბრძანება.
 
3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


კანცლერი, პროფესორი ზურაბ ორჯონიკიძე