თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ“ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კანცლერის 2013 წლის 13 თებერვლის №20/02 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე (10.02.2014 N21/02) 

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 23–ე მუხლის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს ,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 63–ე მუხლის და სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წესდების მე–16 მუხლის შესაბამისად

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:


1. შეტანილ იქნეს ცვლილებები ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ“ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კანცლერის 2013 წლის 13 თებერვლის №20/02 ბრძანებაში და ბრძანების პირველი პუნქტის:

ა) 1.1. ქვეპუნქტში შეიცვლოს წინადადება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,   VI    სართული – დალი გაბეშია – საინფორმაციო-საგამომცემლო სამსახურის რედაქტორი. “
ბ) 1.2. ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, 1.2. I სასწავლო კორპუსი:

I სართული:

–  გიორგი ლეკიშვილი – სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტის ასისტენტ– პროფესორი;
-  ეკა ვერულაშვილი – ბიბლიოთეკის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი;
-  გრიგოლ სულაბერიძე – მოსამზადებელი ცენტრის დირექტორი.

II სართული – ბესარიონ ჯანიაშვილი – ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის სამეურნეო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.
III სართული –  ნუკრი   თოდუა –   პათოფიზიოლოგიის დეპარტამენტის ლაბორანტი.
IV სართული – ალექსანდრე ბოლქვაძე – ბიოქიმიის დეპარტამენტის ასისტენტ–პროფესორი.
V სართული: – ირაკლი მჭედლიშვილი – ეპიდემიოლოგიის და ბიოსტატისტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი;

- ნიკოლოზ გონგაძე – სამედიცინო ფარმაკოლოგიისა და ფარმაკოთერაპიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

VI სართული – ხათუნა გაჩეჩილაძე – მიკრობიოლოგიისა და იმუნოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ–პროფესორი.
VII სართული – ნიკოლოზ გოცირიძე – ინფორმატიკის, მათემატიკის, ბიომექანიკის და კინეზიოლოგიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი. “

2.   ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

3. დაევალოს უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს ბრძანების განთავსება უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე და უნივერსიტეტის ყველა კორპუსში თვალსაჩინო ადგილზე.

4. ბრძანება დაეგზავნოს უნივერსიტეტის ყველა სტრუქტურულ ერთეულს.


კანცლერი, პროფესორი ზურაბ ორჯონიკიძე