სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ (267/02 – 17.11.2015) 

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის,   24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტისა და სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წესდების მე–16 მუხლის შესაბამისად, უნივერსიტეტში სახანძრო უსაფრთხოებისა და ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობის დაცვის გაძლიერების მიზნით,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. განისაზღვრონ სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვაზე პასუხისმგებელი პირები:

1.1. ადმინისტრაციული კორპუსი:

სარდაფი – ვახტანგ ჭოხონელიძე – ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის კომენდანტი;
I სართული – რამინ ორჯანელი – ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის უფროსი ტექნიკოსი.
II სართული – ვახტანგ ჭოხონელიძე – ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის კომენდანტი;
III სართული – ვალერი კუპატაძე  –  ფინანსური  რესურსების  მართვის  და აღრიცხვა – ანგარიშგების დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.
IV სართული – გია ოქრიაშვილი – საერთაშორისო  ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალსიტი.
V სართული – ეკა ეკალაძე – დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამის დირექტორი, ასისტენტ–პროფესორი.
VI სართული – ვახტანგ დუნდუა – ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის უფროსი ტექნიკოსი.
VII სართული - მიხეილ ტუხაშვილი – დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტის უფროსი სპეციალისტი.
სხვენი – რევაზ შელიავა – ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის საექსპლუატაციო ტექნიკური განყოფილების უფროსი.

1.2. I სასწავლო კორპუსი:

სარდაფი:
ბესარიონ ჯანიაშვილი – ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის სამეურნეო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
ეკა ვერულაშვილი – ბიბლიოთეკის დირექტორი.

I სართული:

გიორგი ლეკიშვილი – სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტის ასოცირებული– პროფესორი;
ეკა ვერულაშვილი – ბიბლიოთეკის დირექტორი;
გრიგოლ სულაბერიძე – მოსამზადებელი ცენტრის დირექტორი, კერძო დინამიკური მორფოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ასისტენტ–პროფესორი.
II სართული – ბესარიონ ჯანიაშვილი – ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის სამეურნეო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.
III სართული – ნუკრი თოდუა – პათოფიზიოლოგიის დეპარტამენტის ლაბორანტი.
IV სართული – ალექსანდრე ბოლქვაძე – ბიოქიმიის დეპარტამენტის ასისტენტ– პროფესორი.
V სართული - ირაკლი მჭედლიშვილი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მიმართულების ხელმძღვანელი, პროფესორი;
ნიკოლოზ გონგაძე – ფარმაკოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი, პროფესორი.
VI სართული – ხათუნა გაჩეჩილაძე – მიკრობიოლოგიისა და იმუნოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ–პროფესორი.
VII სართული – ნიკოლოზ გოცირიძე – ინფორმატიკის, მათემატიკისა და ბიომექანიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
სხვენი – ბესარიონ ჯანიაშვილი – ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის სამეურნეო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.

1.3. II სასწავლო კორპუსი:

I სართული – თამაზ მურთაზაშვილი – ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი, ასოცირებული პროფესორი.
II სართული – ირმა მანჯავიძე – კლინიკური უნარ-ჩვევების ცენტრის დირექტორი, პროფესორი.
III სართული – ალიოშა ბაკურიძე – ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი.
IV სართული – დავით ჭინჭარაძე – ფარმაკოგნოზიის და ბოტანიკის მიმართულების ხელმძღვანელი, პროფესორი.

1.4. III სასწავლო კორპუსი:

სხვენი – ბადრი მაჭავარიანი – სპორტისა და ხელოვნების ცენტრის დირექტორის მოადგილე.
I სართული – ზაურ ფხალაძე – სპორტისა და ხელოვნების ცენტრის დირექტორი.
II სართული – დავით ჩახუნაშვილი – ექსპერიმენტული და პრეკლინიკური ანატომიის დეპარტამენტის ასისტენტ–პროფესორი.
III სართული – ბადრი მაჭავარიანი – სპორტისა და ხელოვნების ცენტრის დირექტორის მოადგილე.
IV სართული – კონსტანტინე კალანდარიშვილი – ექსპერიმენტული და პრეკლინიკური ანატომიის დეპარტამენტის ლაბორანტი.
სარდაფი:
ზაურ ფხალაძე – სპორტისა და ხელოვნების ცენტრის დირექტორი;
დავით ჭინჭარაძე – ფარმაკოგნოზიის და ბოტანიკის მიმართულების ხელმძღვანელი, პროფესორი.

2. წინამდებარე   ბრძნების   ამოქმედებისთანავე   ძალადაკარგულად   გამოცხადდეს
,,ა(ა)იპ–თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ“ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კანცლერის 2013 წლის 13 თებერვლის №20/02 ბრძანება.

3.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
 
4. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის უფროსს (მ. რობაქიძე). მასვე დაევალოს შესრულების ხარისხზე პერიოდულად უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობისათვის ინფორმაციის წარმოდგენა.

5. დაევალოს უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს ბრძანების განთავსება უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე და უნივერსიტეტის ყველა კორპუსში თვალსაჩინო ადგილზე.

6. ბრძანება დაეგზავნოს უნივერსიტეტის ყველა სტრუქტურულ ერთეულს.


კანცლერი, პროფესორი ზურაბ ორჯონიკიძე