თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალგაზრდა დოქტორანტთა წახალისებისა და  დოქტორანტურაში  ახალგაზრდების მოზიდვის გასაუმჯობესებელი ღონისძიებების გატარების წესი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალგაზრდა დოქტორანტთა წახალისებისა და დოქტორანტურაში ახალგაზრდების მოზიდვის გასაუმჯობესებელი ღონისძიებების გატარების წესი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალგაზრდა დოქტორანტთა წახალისებისა და  დოქტორანტურაში  ახალგაზრდების მოზიდვის გასაუმჯობესებელი ღონისძიებების გატარების წესი