აკადემიური საბჭოს სხდომის  დღის წესრიგი

აკადემიური საბჭოს სხდომის დღის წესრიგი

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის

აკადემიური საბჭოს სხდომის

დღის წესრიგი

08 ივლისი 2019 წელი

16:00 სთ

1. საკონკურსო კომისიის რეკომენდაციები მედიცინის და მედიცინის საერთაშორისო ფაკულტეტზე პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად (მომხს. - თსსუ–ში აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად  შექმნილი  საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე, პროფესორი ირინე ფხაკაძე).

2. ფსიქიატრიაში სასწავლო ფილმების პრეზენტაცია (მომხს. - თსსუ-ის ფსიქიატრიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი თეიმურაზ სილაგაძე). 

3. სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დელეგაციის ვიზიტის ანგარიში ტირგუ მურეშის მედიცინის და ფარმაციის, მეცნიერების და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში (რუმინეთი) (მომხს. - კლინიკური უნარების და მულტიდისციპლინური სიმულაციების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი პირდარა ნოზაძე). 

4. სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის, ფარმაციის და ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტების დებულებებში შესატანი ცვლილებების შესახებ (მომხს. - ფაკულტეტების დეკანები). 

5. სადოქტორო კვლევის პროგრამების დამტკიცების შესახებ (მომხს. - სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ნინო ვეფხვაძე).


სხვადასხვა: